Uslovi korišćenjaUpoznajte se sa uslovima korišćenja našeg sajta

Uslovi korišćenja našeg veb portala

Uslovi

Pristupanjem ovoj veb stranici pristajete da vas obavezuju uslovi i odredbe korišćenja ove veb lokacije, svi važeći zakoni i propisi i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je korišćenje ili pristup ovoj veb lokaciji. Materijali sadržani na ovoj veb stranici zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i žigima.

Koristite licencu

Daje se dozvola za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) sa veb stranice CeneSuplemenata.rs samo za lični, nekomercijalni prolazni pregled. Ovo je izdavanje licence, a ne prenos vlasništva, i prema ovoj licenci ne možete:

  • modifikovati ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  • pokušati da dekompiliraju ili izvrše reverzni inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na veb lokaciji CeneSuplemenata.rs;
  • uklonite sve autorske ili druge vlasničke zapise sa materijala; ili
  • prenositi materijale drugoj osobi ili ih „iskopirati“ na bilo kom drugom serveru
  • najstrože je zabranjeno korišćenje robota u svrhu sakupljanje informacija sa sajta;
  • bilo kakvi napadi na sajt u smislu osposobljavanja njegove funkcionalnosti su takođe najstrože zabranjeni;
  • zabranjeno je predstavljati se kao drugo fizičko ili pravno lice

Ova licenca će se automatski ukinuti ako prekršite neko od ovih ograničenja i CeneSuplemenata.rs može da je ukine u bilo kom trenutku. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posedu, bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

Izjava o odricanju odgovornosti

Materijali na veb stranici CeneSuplemenata.rs pružaju se „takvi kakvi jesu“. CeneSuplemenata.rs ne daje nikakve garancije, izražene ili podrazumevane, i ovime se odriče i negira sva druga jamstva, uključujući bez ograničenja, podrazumevane garancije ili uslove prodajnosti, podobnosti za određenu namenu ili nekršenje intelektualne svojine ili drugo kršenje prava. Dalje, CeneSuplemenata.rs ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, verovatnim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj Internet veb lokaciji ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takav materijal ili na bilo kojoj veb lokaciji koja je povezana sa ovom veb lokacijom.

Ograničenja

CeneSuplemenata.rs ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koja nastane usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na CeneSuplemenata. Internet lokacija rs, čak i ako je CeneSuplemenata.rs ili ovlašćeni predstavnik CeneSuplemenata.rs usmeno ili pismeno obavešten o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja podrazumevanih garancija ili ograničenja odgovornosti za posledične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda neće odnositi na vas.

Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na veb lokaciji CeneSuplemenata.rs mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. CeneSuplemenata.rs ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj veb lokaciji tačan, potpun ili aktuelan. CeneSuplemenata.rs može da izmeni materijale sadržane na svojoj veb lokaciji u bilo koje vreme bez najave. CeneSuplemenata.rs se, međutim, ne obavezuje da će ažurirati materijale.

Veze (linkovi)

CeneSuplemenata.rs nije pregledao sve veb lokacije povezane na svoju Internet stranicu i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane lokacije. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumeva odobravanje veb lokacije od strane CeneSuplemenata.rs. Korišćenje bilo koje takve povezane veb stranice je na sopstveni rizik korisnika.

Izmene uslova korišćenja veb lokacije

CeneSuplemenata.rs može da izmeni ove uslove korišćenja za svoju veb stranicu u bilo kom trenutku bez najave. Korišćenjem ove veb stranice pristajete na obavezivanje tada važećom verzijom ovih Uslova i odredbi korišćenja.

Merodavno pravo

Za bilo koji zahtev koji se odnosi na veb stranicu CeneSuplemenata.rs upravljaće se zakonima države RS bez obzira na njene kolizijske odredbe.

©2024 Cene Suplemenata Srbija - Sva prava zadržana